KSTLaw - קוסטליץ

תקלה בחתימות
1. למחוק את המדפסת ComsignTrust Printer 2. להתקין מחדש את התוכנה חתימה בטרמינל     קובץ ההתקנת נמצא בטרמינל שלהם בתיקיה: התקנה של תוכנת חתימה     שם ה...
Tue, 28 Feb, 2023 at 3:17 PM